Legislatie

Legislație care reglementează activitatea

Actul Normativ
1. Codul Civil
2. Legea nr.18/1991 a fondului Funciar
3. Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala
4. Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată,
5. cu modificările şi completările ulterioare
6. Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietatea publică
7. Legea nr.137/1995 privind protecția mediului
8. Legea nr.7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara
9. Legea nr. 50 din 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare.
10. Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare.
11. Legea nr. 350 din 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi
completările ulterioare.
12. Hotărârea nr. 766 din 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii.
13. Hotărârea nr. 925 din 1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare
tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor.
14. Hotărârea nr. 1072 din 2003 privind avizarea de către Inspectoratul de Stat în Construcţii
a documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice,
cu modificările ulterioare.
15. Ordinul nr. 456 din 2014 pentru aprobarea procedurilor de control al statului la autorităţile
administraţiei publice locale/judeţene privind respectarea prevederilor legale la emiterea
certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare
16. Ordinul nr. 901 din 2015 privind aprobarea Metodologiei de emitere a avizului tehnic de către
Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. pentru documentaţiile tehnico-economice aferente
obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice
17. Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi
completările ulterioare
18. Legea nr. 52 din 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată
19. Ordonanţa nr. 2 din 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi
completările ulterioare.